ieCesMe ieuueer®ee ieCejepe Peeuee cegbyeF&®ee jepee...

ueeueyeeie meeJe&peefvekeÀ GlmeJe ceb[U ieCesMeieuueer ueeueyeeie efJeYeeieeleer meJee&le pegves Je ceevee®es Heefnues ceb[U. ceb[Ue®eer mLeeHevee meve 1928 meeueer. ceb[Ue®es ns 86 Jes Je< e& Deens. SkeÀe meceeblej js< esle ceeies JeUgve Heeefnues Demelee DeeHeu³ee ue#eele ³esF&ue keÀer ceb[Ueves meve 1977 meeueer megJe&Ce ceneslmeJeer Je< ee&le mebHegCe& efnbogmLeeveeleerue Heefnueer 22 HegÀìer Gb®e cegbleea yeveJeer}er Je }e}yeeie veeJe peieefJeK³eele kesÀ}s. l³eeveblej Dece=leceneslmeJeer Je< ee&le 22 YeJ³e Je ves$eefoHekeÀ Deµ³ee mepeeJeìerJej Yej osGÀve ceogjeF& ³esLeer} He´efmeOo Demes ceervee#eer cebefoj yeveefJe}s. Dece=leceneslmeJeer Je< ee&veblej 22 HegÀìer Gb®e ieCeje³ee yejesyej Deeke&À< ekeÀ Deµeer mepeeJeì keÀjCes ns ceb[Ue®es meefcekeÀjCe yevetve ies}s l³eecegUs®e ieCesµeieuueer®ee ieCeje³e cnCepes YeJ³eles®eer HejbHeje Je mebmke=Àleer®eer peesHeemevee ns meefcekeÀjCe peveceemeele Gceì}s. Yeejleeleer} efJeefJeOe efleLe&#es$e He³e&ìve mLeUs keÀeneRvee JesUs DeYeeJeer Je DeeefLe&keÀ De[®eCeer Heenelee ³esle veenerle lesJne ³ee efJeefJeOelesves veìuesu³ee ³ee Yeejlee®³ee ³ee mLeUe®³ee Deevebo YekeÌleebvee Ieslee ³eeJee ³ee keÀUkeÀUerves GlmeJe ceb[Ueves ceesþceesþs osKeeJes GYeejC³eeme megjJeele kesÀueer. ceogjeF&®es efcevee#eer cebefoj, jepemLeeve®es nJeecenue, iegpejele®es De#ejOeece ke=À< Ce veiejer, megJeCe&uebkeÀe efnceeue³e kesÀoejveeLe cebefoj DeeefCe cnwmegj®es ®eecegb[sMJejer cebefoj F. osKeeJes meeoj kesÀues. YeeefJekeÀebveer ns meieUs osKeeJes De#ejMe: [eske̳eeJej Iesleues Je efJeefJeOe veeceebefkeÀle mebmLeebveer efJeefJeOe Heeefjleesef< ekeÀ osTve ceb[Ueme JesUesJesUer ieewjefJeues meve 2004 meeueer ceb[Ueves DeeHeu³ee ieCesMee®eer K³eeleer peve ceevemeele lemes®e YekeÌleeb®³ee cegKeer menpe jneC³eemeeþer ieCesMeeme cegbyeF&®ee jepee Demes He´®eueerle nesC³eemeeþer SkeÀe keÀe³e&ke´Àcee®es Dee³eespeve kesÀues Je ceepeer DeO³e#ee ³eeb®³ee nmles ns veecekeÀjCe keÀjC³eele Deeues ³ee MegYe He´mebieer ceb[Ue®es Jeie&Ceeroej, osCeieeroej lemes®e efnleef®eblekeÀ ceesþ³ee mebK³esves GHeefmLele nesles ceesþ³ee efoceeKeoej keÀe³e&ke´Àceeves ceb[Ueves DeeHeuee ieCesMe `` cegbyeF&®ee jepee “ cnCegve meJeexvcegKe kesÀuee.


HeeÐeHegpeve meesnUe :

ieCeje³ee®³ee HeeJeueeb®eer Hegpee keÀjÀve ceb[Ue®³ee meJe& keÀeceebvee megjÀJeele kesÀueer peeles. ceb[Ue®es DeO³e#e, meskes´Àìjer, Keefpeveoej Je cegefle&keÀej ³eeb®³ee nmles ieCeje³ee®³ee HeeJeueeb®eer Hegpee-De®ee& kesÀueer peeles.


mel³eveeje³eCee®eer ceneHegpee :

ieCesMeeslmeJe keÀeUele ceb[UeleHexÀ mel³eveeje³eCee®eer ceneHegpee Dee³eesefpele keÀjC³eele ³esles. DeveskeÀ YeeefJekeÀ Hegpee keÀjÀve efleLe& He´meeoe®ee ueeYe Iesleele.


efJemepe&ve efcejJeCegkeÀ :

Deveble ®elego&Meer®³ee efoJeMeer DeeHeu³ee n³ee cegbyeF&®³ee jepee®eer efJemepe&ve efcejJeCetkeÀ ieCesMeieuueer Heefjmejeletve mekeÀeUer þerkeÀ 9 Jeepelee efveIeles. n³ee efoJemee®es DeeefCe n³ee efcejJeCegkeÀer®es JewefMe< ìd³e cnCepes cegbyeF&letve efJemepe&vee keÀefjlee efveIeC³ee®ee Heefnuee ceeve ne DeeHeu³ee cegbyeF&®³ee jepee®ee Demelees DeeefCe l³ee veblej Flej ceb[Us ieCesMe efJemepe&vee keÀefjlee efveIeleele. {esue - leeMeeb®ee iepej, He=< HeJe=< ìer DeeefCe ueeKees YeeefJekeÀeb®ee pevemecegoe³e ns n³ee efJemepe&ve efcejJeCegkeÀer®es DeekeÀ< e&Ce Demeles. efJemepe&ve efcejJeCegkeÀ ieCesMeieuueer Heefjmej, [e@. Sme.Sme. jeJe jes[, [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keÀj jes[, DeeLe&j jes[, meele jmlee, ue@efcebieìve jes[ n³ee ceeiex efiejieeJe ®eewHeeìer He³e¥le ®eeueg jenles.