Heeefjleesef< ekeÀ Je mevceeve

DeveskeÀ ceev³eJej Je He´efleef< þle mebmLeebleHexÀ 'cegbyeF&®ee jepee'uee efJeefJeOe HegjmkeÀej Je yeef#emes osTve ieewjefJeC³eele Deeues.


1. keÀeUe®eewkeÀer Heesefueme þeCes Debleie&le ieCesMeeslmeJe mHeOee& 2009 efMemleyeOo meeJe&peefvekeÀ ieCesMe GlmeJe ceb[U - He´Lece ke´ÀceebkeÀ.


2. keÀeUe®eewkeÀer Heesefueme þeCes Debleie&le ieCesMeeslmeJe mHeOee& 2010 ’GlkeÀ=< ì osKeeJee“.


3. www.moryare.com Dee³eesefpele `` Fbìjvesì®ee jepee “.


4. mìej ceePee Dee³eesefpele (mìej yeeHHee) ``meJeexllece ieCeHeleer mHeOee& - 2008“ cegbyeF& efJeYeeie.


5. FSAI Dee³eesefpele `` yesmì efmeke̳egDe[& ieCesMe ceb[U - 2009“.


6. jkeÌle mebke´ÀceCe Deew< eOe Meeðe efJeYeeie ``jkeÌleoel³eeme jkeÌleoeve He´eslmeenve efou³eeyeoodue mevceeveeLe& HegjmkeÀej “.


7. FSAI Dee³eesefpele `` yesmì efmeke̳egDe[& ieCesMe ceb[U - 2011“.


8. keÀeUe®eewkeÀer Heesefueme þeCes Debleie&le ieCesMeeslmeJe mHeOee& 2007 ’GlkeÀ=< ì osKeeJee“.


9. FSAI Dee³eesefpele `` yesmì efmeke̳egDe[& ieCesMe ceb[U - 2010“.


10. efoJee Menj-þeCes je< ì^Jeeoer keÀe@ie´sme Heeìea He´mlegle meeceeefpekeÀ SkeÀlee Je DeeO³eeeflcekeÀ peeie=leer ieCesMeeslmeJe mHeOee& 2011.


11. ueeskeÀmesJee DeeefCe ueeskeÀcele Dee³eesefpele ``Þeer ieCesMe oMe&ve mHeOee& 2007 “.


12. F&-ìerJner cejeþer Dee³eesefpele ``Glke=À< ì ieCesMe ceb[U“.