ceeies JeUgve Heneleevee...(Fefleneme ceb[Ue®ee)...


cegbyeF&®³ee megleefiejCeer®ee yeeuesefkeÀuuee Demeuesuee, He´ecegK³eeves efiejCeieeJe cnCetve DeesUKeuee peeCeeje ne ueeueyeeie...efiejefCele keÀece keÀjC³eemeeþer ceesþ³ee He´ceeCeele keÀeskeÀCeeletve Deeuesuee ceejeþer ceO³eceJeieer&³e ne ueeueyeeie-HejU-efMeJe[er-JejUer Fl³eeoer ceO³e cegbyeF&le J³emle jenele Demes. ³ee meJee¥®eer ceesþer yeepeejHesþ ueeueyeeie nesleer. ne yeepeej ceesþ³ee He´ceeCeele HesjÀ®eer ®eeU peece efceue kebÀHeeTb[ ³esLes neslee l³eeuee ceesieueefceue kebÀHeeTbì cnCegve DeesUKele Demes. ieCesMe ®elegLeeame Hetpee meeefnl³e, Þeer cegleea yeepeej, omeje efoJeeUer yeepeej efkebÀJee cemeeuee yeepeej ³esLes ceesþ³ee He´ceeCeele cejeþer ceeCemee®eer ogkeÀeves nesleer.


l³eeJesUer mJejep³e efveefce&efle®eer ®eUJeU GlmeJe ceeO³eceelegve ueeskeÀ peeie=leer Je SkeÀpegì keÀjC³ee®eer efJe®eejOeejCee ue#eele IesTve keÀener keÀe³e&keÀl³ee&veer meve 1928 meeueer ’ ueeueyeeie meJe&peefvekeÀ GlmeJe ceb[Ue®eer “ mLeeHevee HesjÀ®eer ®eeU ³esLes kesÀueer. He´Lece ne GlmeJe HeÀkeÌle Hee®e efoJeme ³ee yeepeejele nesle Demes. Yepeves, efkeÀle&ves, YeejÀ[ Fl³eeoer keÀe³e&ke´Àce nesle Demele. ³ee GlmeJee ceeies J³eeHeejer Jeiee&ves efiejCeieeJeeleerue cejeþer ceeCemeebvee SkeÀ$e DeeCeC³ee®es HeÀej ceesþs keÀe³e& kesÀues. Heg{s cebgyeF&®³ee Jee{l³ee ueeskeÀmebK³esHe´ceeCes yeepeej ceesþe Peeuee DeeefCe ne GlmeJe lespegkeÀe³ee ce@vMeve ³esLes nueefJeC³eele Deeuee. GlmeJee®es mJejÀHe Je l³eeuee efceUle jeefnuesuee He´eflemeeo ue#ele IesGÀve l³ee®e yejesyej Jee{l³ee ueeskeÀJemleer®es He´ceeCe efJe®eejele IesGÀve kewÀ. Debyeepeer ceemlej Je keÀener le[HeÀoej keÀe³e&keÀl³ee¥veer 1937-38 meeueer ne GlmeJe ieCesMeieuueers Heefjmejele Deellee pesLes peeies®es osJemLeeve Deens lesLes DeeCeuee. l³ee®e keÀeUele ne Þeer ieCesMe GlmeJe DekeÀje efoJeme meepeje keÀjC³eeme megjJeele nesGÀve Meejoeceeles®ee veJeje$eeslmeJe keÀjC³eeme megjJeele Peueer. ³ee GlmeJeele Jeeef[³ee, ef®eb®eHeeskeÀUer, keÀeUe®eewkeÀer, keÀefjjes[, pesjyeeF&jes[, cesIeJee[er Heemegve mebHeg&Ce pegves ueeueyeeie menYeeieer nesles. 1942 meeueer ³ee GlmeJe keÀe³ee&uee HeÀej cenlJe He´eHle nesTve ³ee GlmeJee®³ee ceeO³eceelegve mJejep³e mLeeHeves®³ee ®eUJeUer®es osKeeJes ÞeeR ®³ee Heg{s þsJeC³eele ³esT ueeieues DeeefCe GlmeJe ne ueeskeÀ peie=efle®es keWÀêmLeeve Pee}e. l³eeJesUer He´ecegK³eeves mJeleb$³e ®eUJeUer®eer Yee< eCes, keÀjceCegefkeÀJoejs cesUs, veeìkesÀ, HeesJee[s, Fl³eeoer }eskeÀ efµe#eCee®es keÀe³e&ke´Àce GlmeJeeJoejs }eskeÀebHeg{s þsJeC³eele ³esT }eie}s. 1945 mee}er megYee< e®ebê yeesme Þeer ©Heeves mJejep³ee®ee meg³e& meele Iees[³eeb®ee osKeeJee mLeeHegve }eskeÀebmeceesj meeoj keÀjC³eele Dee}e l³eeJe< eea }eskeÀeb®ee He´eflemeeo Heentve 45 efoJemeeves Þeer ®es efJemepe&ve keÀjC³eele Deeues, ³ee®ee ceesþe yeesueyeeuee mebHetCe& cegbyeF& jep³eele Peeuee neslee ne osKeeJee kewÀ.jepeeHegjkeÀj cegleeakeÀejeves kesÀuee. 1947 meeueer veblej ³ee GlmeJeele mJeleb$e Yeejle DeeefCe efJekeÀeme ³eeb®es osKeeJes Þeerb Heg{s þsJeC³eele Deeues.


³ee meJe& keÀueekeÀleeRvee ®eebieueer He´efmeOoer efceUeueer DeeefCe ueeueyeeie®³ee ieCesMeieuueer GlmeJeeuee ueeskeÀeb®eer ieoea nesT ueeieueer. l³ee®e yejesyej ueneve cegueeb®es cesUs keÀjceCegefkeÀ®es keÀe³e&ke´Àce HeeneC³ee®eer mebOeer ueeskeÀebvee efceUle iesueer ns HeÀkeÌle l³eeJesUer ®eej DeeCes Jeie&Ceer DeeefCe Leesef[HeÀej osCeieer osTve nesle nesles l³ee®eHe´ceeCes veJeje$eewGlmeJeele megOoe Gllece He´keÀejs keÀjceCegefkeÀ®es keÀe³e&ke´Àce efJeYeeieeleerue veeieefjkeÀebkeÀ[tve kesÀues peele nesles. J³eeJemeeef³ekeÀ veìeb®eer oesve opexoej veeìkesÀ nesle nesleer. 1950-51 ³ee keÀeUele GlmeJe ceb[Ue®eer veeWoCeer cee. Dee³egkeÌle Oecee&oe³e mebmLee ³eeb®³eekeÀ[s keÀjC³eele Deeueer efkeÀceeve Jeie&efCe HeÀkeÌle Deeþ DeeCes keÀjC³eele Deeueer ÞeeR ®eer cetefle& DeeefCe mepeeJeì ns He´cegKe GlmeJee®es Yeeie cegefle&keÀej ceesnve Mesie[s, jece meejbie, M³eece meejbie ³eebveer JesUesJesUer meebYeUtve ³eeuee ³esi³e mepeeJeìer®ee DeekeÀej jepekeÀceue cebefoj ³eeb®³ee menkeÀe³ee&ves kewÀ. ieesefJebojeJe DeeefCe meKeejece efMeUkeÀj yebOegveer efouee. ³eecegUs Gllece mepeeJeì Je Deeke&À< ekeÀ cegleea Deeuesuee ueeueyeeie ieCesMeieuueer ³esLeerue osKeeJee HeneC³eemeeþer mebHegCe& cegbyeeHegjer ueesìt ueeieueer DeeefCe ³ee GlmeJe ceb[Ueuee Jele&ceeveHe$eeletve He´efmeefOo efceUt ueeieueer. l³ee®eHe´ceeCes jep³eMeemevee®³ee lees[er®eer newMeer veeì³emHeOee& ³ee ceb[Ueves megjÀ keÀjÀve pevelesuee opexoej veeì³e HeneC³ee®eer mebOeer efoueer. veeì³emHeOexcegUs ceb[Ueuee HeÀej ceesþer He´efmeefOo efceUeueer. l³eeyejesyej ceb[Ueves SkeÀ Oee[me keÀjÀve ceneje< ì^e®eer meebmke=ÀleerkeÀ keÀuee cnCegve DeesUKeuee peeCeeje leceeMee ne cegbyeF&le GIe[³ee cewoeveele meeoj kesÀuee. kewÀ. oeot ceejÀleer FbotuekeÀj ³eeb®ee iee{Jee®e ueive ne Jeie GlmeJeele meeoj kesÀuee iesuee. l³eele yejesyej HeHHeeosJeer yebieUesjkeÀj ³eeb®eer mebieerleyeejer megOoe ieCesMeieuueer, ieCesMe cewoeveele meeoj keÀjÀve SkeÀ veefJeve He´sMekeÀ leceeMeeuee efouee. pevelesves megOoe l³eeuee Gllece He´eflemeeo efouee DeeefCe veblej ³ee cegbyeF&le leceeMee kesÀuesu³ee GIe[³ee cewoeveelegve He´³eesie keÀjC³ee®eer mebOeer efceUeueer ³ee®e keÀeUele GlmeJe ceb[Ueves Keeme Jemeble J³eeK³eeveceeuee Dee³eesefpele keÀjÀve pevelesuee ceesþ³ee efJe®eejJebleeb®eer Yee< eCes SskeÀC³ee®eer mebOeer efoueer. iegpejeLeer keÀe³e&ke´Àce veeìkeÀ meeoj keÀjC³eele ³esle Demele l³ee®ee GlmeJe keÀe³ee&le ceesþe menYeeie Deens. ne GlmeJe ueeueyeeie®³ee peveles®ee DeeefCe J³eeHeejer Jeiee&®³ee ®eej DeeCes Jeie&efCelegve megjÀ Peeuee Je l³eeb®³ee®e DeeefLekeÀ menkeÀe³ee&cegUs ceb[Ue®eer Deepe mJele:®eer keÀ®esjer meeþer He´Memle peeiee Deens. ceb[Ue®eer Oegje Heg{s ³eMemJeerefjl³ee Jeengve vesC³eemeeþer lejÀCe keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ceesþer MekeÌleer Deepe ceb[UekeÀ[s Deens.